logo

Adatkezelési tájékoztató

I. Az adatkezelő adatai:
Név: Premium Barber Kft.
Székhely: 1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12. fszt.
adószám: 25892996-2-43
Telefonszám: +36 70 670 3401
E-mail: okjiskola@barbershopbudapest.hu
Honlap: http://www.gelleifodrasziskola.hu


II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
a) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: infotv.)
b) Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR)


III. Kapcsolatfelvételi adatok kezelése
a) Az adatkezelés jogalapja az Ön előzetes hozzájárulása.
b) Az adatkezelés célja a www.gelleifodrasziskola.hu (a továbbiakban: honlap) oldalán az „Üzenet küldés” űrlapon megadott adatait kizárólag az Ön érdeklődésének megválaszolásához használjuk fel, az Önnel történő kapcsolatfelvétel céljából.
c) A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, üzenet.
d) Az adatkezelés időtartama az Ön utolsó jelentkezésétől számított 1 év. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja ez irányú, a okjiskola@barbershopbudapest.hu címre küldött levelében.
e) Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás: Az Ön által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag adatkezelő jogosult, aki a kezelt adatokat harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adja át, kivéve, ha azt egy erre jogosult hatóság kéri.


IV. Az adatok biztonsága
Az adatok elektronikus formában, a Társaság központi adattárolóján, jogosulatlan hozzáféréstől védetten kerülnek tárolásra.


V. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Társaságnál kezelt személyes adataival összefüggésben Ön:
a) tájékoztatást kérhet azok tartalmáról, kezelésük módjáról;
b) módosítást kérhet, amennyiben adataiban, elérhetőségeiben változás történt;
c) zárolást kérhet adatai kezelésének korlátozása céljából;
d) kérheti a kezelt adatainak törlését;
e) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az kizárólag a adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség vagy harmadik fél érdekében történik, illetve, ha adatai átadása üzletszerzés, közvélemény- vagy egyéb kutatás céljából történik.
Kérését vagy tiltakozását a okjiskola@barbershopbudapest.hucímre küldheti el, melyre 25 nap határidővel írásban válaszolunk.


VI. Az Ön jogorvoslati lehetőségei
Adatkezelő az Ön személyes adataihoz fűződő jogait teljes mértékben tiszteletben tartja, ezért az Ön adatait a vonatkozó jogszabályok betartásával a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint kezeli. Ha Ön mégis úgy ítéli meg, hogy az adatkezeléssel összefüggésben jogai sérülnek és tiltakozása nem talált elfogadásra, akkor az adatkezelő ellen egyrészt polgári pert kezdeményezhet az Ön lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéken, másrészt hatósághoz fordulhat. Hatósági bejelentéssel Ön vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozva, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.Hatóság:
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hulogo
logo
logo